VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img15.jpg img16.jpg img25.jpg img26.jpg img27.jpg img28.jpg img3.jpg zeolit.jpg
img122.jpg img23.jpg img24.jpg

Výhradné ložisko zeolitov Kučín

Úžitkovou surovinou na ložisku je minerál klinoptilolit, ktorý je rovnomerne rozptýlený v celej  mase horniny. Ložisko v Kučíne s potvrdenou  vysokou kvalitou  svojej suroviny zeolitu -  klinoptilolitu patrí medzi najkvalitnejšie ložiská na svete.

Geologické zásoby zeolitu na výhradnom ložisku Kučín  sú  vypočítané a  schválené  celkovo vo výške 23 820 000 t.

Ložisko aj dobývací priestor sa nachádzajú 300 m juhovýchodne od obce Kučín, v okrese Vranov nad Topľou. Z geologického hľadiska tvorí ložiskové pásmo zeolitového tufu  medzi Kučínom a Pustým Čemerným jeden celok.  Ložisko vzniklo  zeolitizáciou  popolových ryodacitových tufov, usadených vo vodnom  ( morskom) prostredí. Ložisko je jednoliate. Mohutný komplex hrabovských tufov je výsledkom  jediného vulkanického a sedimentačného procesu,  ktorý nebol prerušovaný iným sedimentačným procesom.

Ložisko na ploche 0,24 km² je situované približne v severozápadnej časti ložiskového pásma  zeolitového tufu ( hrabovský tuf) nižnohrabovského súvrstvia ( spodný báden Východoslovenskej neogénnej panvy. Teleso ložiska tvorí na povrchu  nepravidelný n-uholník ( v priestore doskovité teleso).  Najväčšia dĺžka  na povrchu  v smere  severozápad – juhovýchod je 1240 m, v smere severovýchod – juhozápad  184 m  a pokrýva plochu  23,54 ha.

© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign