VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img122.jpg img23.jpg img24.jpg

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pri predaji výrobkov VSK PRO-ZEO s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako VOP) upravujú vzťah predávajúceho VSK PRO-ZEO s.r.o. a kupujúceho v súlade s platným právnym poriadkom SR.

 

Čl.I. Úvodné ustanovenia

1.         Spoločnosť VSK PRO-ZEO s.r.o. (ďalej v texte ako predávajúci) ťaží a spracováva prírodný zeolit (klinoptilolit) na ložisku Kučín, vyrába a predáva zeolitové produkty.

2.         Predmetom predaja sú zeolitové produkty v špecifikácii podľa aktuálnej ponuky predávajúceho.

3.         Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený v potvrdenej objednávke a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

 

Čl.II. Uzavretie zmluvného vzťahu

1.         Záujemca môže zasielať predávajúcemu svoje dopytyohľadom dodania tovaru prostredníctvom e-mailu: info@vskpro-zeo.sk, dopytového formulára na webovej stránke http://www.vskpro-zeo.sk alebo písomne na adresu predávajúceho VSK PRO-ZEO s.r.o., Lom Kučín 139, 094 21 Nižný Hrabovec. Pokiaľ informácie uvedené v dopyte záujemcu nebudú pre predávajúceho postačujúce, požiada záujemcu o doplnenie.

2.         Na základe dopytu záujemcu o kúpu tovaru predávajúceho vyhotoví predávajúci pre záujemcu ponuku, ktorá bude obsahovať - druh tovaru, množstvo a cenu tovaru (jednotkovú a celkovú cenu), platobné podmienky, typ balenia tovaru, dobu dodania tovaru, spôsob a miesto dodania tovaru (podľa INCOTERMS 2010), účel použitia tovaru, na ktorý je tovar určený. Predávajúci zašle záujemcovi ponuku e-mailom, dopytovým formulárom alebo písomne, podľa toho ako prijal dopyt záujemcu alebo sa so záujemcom dohodol.

3.         V prípade záujmu o kúpu tovaru za podmienok uvedených v ponuke predávajúceho, je záujemca povinný zaslať predávajúcemu písomnú objednávkuprostredníctvom e-mailu: info@vskpro-zeo.sk, dopytového formulára na webovej stránke http://www.vskpro-zeo.sk alebo písomne na adresu predávajúceho VSK PRO-ZEO s.r.o., Lom Kučín 139, 094 21 Nižný Hrabovec. Objednávka musí obsahovať určenie druhu tovaru, množstvo a cenu tovaru (jednotkovú a celkovú cenu), platobné podmienky, typ balenia tovaru, dobu dodania tovaru, spôsob a miesto dodania tovaru (podľa INCOTERMS 2010), účel použitia tovaru, na ktorý je tovar určený. Záujemca podpisom týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a akceptuje výhradu vlastníctva uplatnenú predávajúcim.

4.         Predávajúci prijatú objednávku kupujúcemu potvrdí alebo odmietne s uvedením dôvodu v lehote 3 pracovných dní po prijatí objednávky. Predávajúci zašle potvrdenie objednávky e-mailom alebo písomne, podľa toho ako prijal objednávku záujemcu alebo sa so záujemcom dohodol. Kúpna zmluva sa pokladá za uzatvorenú písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a týmto momentom je záväzná pre obe zmluvné strany a záujemca sa stáva kupujúcim.

5.         Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje potvrdenie objednávky, príp. potvrdená objednávka. Ak objednávka neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, predávajúci tovar zabalí alebo vybaví na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku.

6.         Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru - dodací list / CMR, faktúra, certifikát kvality, vždy podľa okolností konkrétneho dodania.

7.         Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

8.         Kupujúci nie je oprávnený použiť tovar dodaný predávajúcim na iný účel, ako je určený predávajúcim ako výrobcom.

9.         Zmena už potvrdenej objednávky môže nastať len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, potvrdenej v písomnej podobe oboma stranami.

10.       Zmluvný vzťah sa môže skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

 

Čl.III. Dodanie tovaru

1.         Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru - dátum a čas e-mailom alebo písomne, aspoň 3 pracovné dni vopred, pokiaľ termín dodania tovaru nie je predávajúcim potvrdený už v objednávke. Kupujúci potvrdí predávajúcemu termín dodania tovaru a uvedie miesto vykládky a údaje dopravcu, ktorý tovar prevezme.

2.         V prípade objektívnej skutočnosti súvisiacej s ťažbou zeolitu alebo jeho spracovaním (porucha, kontrola a p.), alebo prípade vyššej moci (štrajk, živelné udalosti a p.), ktorá znemožní predávajúcemu dodanie tovaru v potvrdenej lehote alebo oznámenom termíne dodania, je predávajúci oprávnený zmeniť termín dodania tovaru alebo zrušiť dodanie tovaru. Predávajúci nie je v takomto prípade v omeškaní s dodaním tovaru.

3.         Dodanie tovaru nastane :

-   keď sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom v dohodnutom mieste - závode predávajúceho (INCOTERMS 2010 - podmienka EXW),

-   ak sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho (INCOTERMS 2010 - podmienka FCA),

-   ak predávajúci vyberá dopravcu a hradí výdavky spojené s tovarom a prepravou do dohodnutého miesta určenia, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, kedy prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho riziká spojené so stratou alebo poškodením tovaru, rovnako ako riziko zvýšenia výdavkov behom prepravy tovaru (INCOTERMS 2010 - podmienka CPT), alebo

-   predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúceho v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu bez vykládky, na dopravnom prostriedku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (INCOTERMS 2010 - podmienka DAP).

4.         Kupujúci alebo určený dopravca je povinný potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste / CMR.

5.         Predávajúci dodáva tovar v uvedených spôsoboch balenia, iný spôsob balenia len na základe osobitnej dohody s predávajúcim :

            - 25 kg papierové vrecia - na palete (použité vrecia sa neberú späť),

            - Big Bag - 1000 kg na palete (použité vrecia sa neberú späť),

            - voľne ložený  24 - 25 t (silocisterna, vyklápač).           

6.         Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak je predávajúci povinný podľa dohody odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

7.         Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj v čiastkových dodávkach, čo kupujúcemu vopred oznámi.

 

Čl.IV. Kúpna cena

1.         Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu určenú podľa jednotkovej ceny uvedenej v potvrdenej objednávke a množstva dodávaného tovaru zistené predávajúcim pred nakladaním tovaru. Vo výnimočných prípadoch, ak kupujúci požaduje úradné alebo iné vlastné váženie, toto sa realizuje po odsúhlasení predávajúceho a na náklady kupujúceho.

2.         Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva tak, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny dodaného tovaru. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený odobrať dodaný tovar na náklady kupujúceho.

3.         Balenie - vrece, big bag je spoplatnené a je predávajúcim účtované podľa potvrdenej objednávky. Balenie - paleta nie je súčasťou kúpnej ceny a je kupujúcemu účtované osobitne.

 

 

 

Čl.V. Platobné podmienky

1.         Kúpnu cenu kupujúci uhradí bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúra bude vystavená v deň dodania tovaru a zaslaná kupujúcemu v lehote troch dní od jej vystavenia. Splatnosť faktúry je 14 dníod jej vystavenia, pokiaľ nie je písomne medzi stranami dohodnuté inak.

2.         Ak má záujem o dodanie tovaru subjekt, ktorému predávajúci doposiaľ tovar nedodával, predávajúci môže pre potvrdenie objednávky vyžadovať splnenie podmienky, že kúpna cena bude uhradená vopred na základe zálohovej faktúry pre taký počet dodaní tovaru, ktorý je vhodný z hľadiska obchodnej opatrnosti podľa množstva odoberaného tovaru alebo frekvencie dodania. Neuhradením zálohovej faktúry sa dňom nasledujúcim po splatnosti zálohovej faktúry ruší kúpna zmluva.

3.         Suma dane z pridanej hodnoty k dodaniu tovaru bude účtovaná podľa platného zákona SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

4.         V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemuúrok z omeškania vo výške 0,07 % za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy.

5.         Omeškaním kupujúceho vzniká predávajúcemu okrem nároku na úrok z omeškania aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka (v súčasnosti 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania).

6.         V prípade výnimočných okolností zmluvného vzťahu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, jej výška musí byť písomne dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci poskytne dohodnutú zľavu z kúpnej ceny za daný kalendárny rok kupujúcemu vždy ku koncu kalendárneho roka len k tomu množstvu dodaného tovaru, ktorého kúpna cena bola zaplatená v lehote splatnosti. Zľavu z kúpnej ceny poskytne predávajúci vo forme dobropisu alebo v hodnote dohodnutého materiálu. Sumu vyplývajúcu z dobropisu je predávajúci oprávnený započítať so svojou pohľadávkou voči kupujúcemu.

 

Čl.VI. Záručná doba

1.         Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim je 2 roky.

2.         Záručná doba plynie od dátumu výroby, ktorý je uvedený na obale tovaru alebo ktorý je uvedený v sprievodnej dokumentácii tovaru.

3.         Záručná doba sa poskytuje na kvalitatívne vlastnosti tovaru za predpokladu, že kupujúci dodrží podmienky skladovania tovaru určené pre daný druh tovaru počas záručnej doby a tovar nebude v styku s iným materiálom alebo látkou.

4.         Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo znehodnotenie tovaru počas prepravy.

 

Čl.VII. Uplatnenie vád

1.         Zistené vady tovaru je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu bezodkladne po doručení tovaru alebo po tom, čo s odbornou starostlivosťou mohol vadu zistiť. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť kedy bol tovar dodaný a špecifikovať dodací list, akú vadu tovaru reklamuje, presný dôvod vady a rozdielu od objednaného tovaru, množstvo reklamovaného tovaru, preukázať vadu (vážny lístok, fotografia, vzorka a p.) a uviesť aký spôsob riešenia požaduje. reklamácia musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za kupujúceho.

2.         Reklamácia množstva tovaru musí byť vykonaná bezodkladne po prijatí tovaru kupujúcim a musí byť preukázaná vážnym lístkom z certifikovanej váhy.  Vážny lístok vykonaný predávajúcim pri nákladke tovaru, ktorý zodpovedá množstvu objednaného tovaru, potvrdzuje predávajúcemu bezvadné dodanie tovaru.

3.         Reklamácia súvisiaca s poškodením obalu alebo tovaru musí byť dokladovaná fotodokumentáciou tovaru, nachádzajúceho sa ešte v prepravnom vozidle, aby bolo zrejmé že k poškodeniu obalu alebo tovaru nedošlo až v priestoroch kupujúceho alebo manipuláciou kupujúceho.

4.         Riešenie reklamácie kvality tovaru a odber vzoriek reklamovaného tovaru sa uskutočňuje za prítomnosti oboch zmluvných strán. Po odbratí vzoriek vykoná predávajúci porovnanie odobratej vzorky s jeho uchovanou vzorkou. Ak následne vznikne rozpor medzi výsledkom analýzy predávajúceho a kupujúceho, určia obe strany zhodne skúšobňu, ktorý vykoná analýzu. Výsledok skúšobne budú považovať zmluvné strany za konečné riešenie reklamácie. Náklady spojené s reklamáciu a úhradou analýz bude znášať tá strana, v ktorej neprospech je reklamácia vyriešená.

 

Čl.VIII. Ostatné ustanovenia

1.         Jednotlivé  zmluvné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa spravujú týmito VOP. V prípade ak zmluvné strany uzatvorili písomnú zmluvu, majú jej ustanovenia prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.         Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, súvisiacich ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými v SR.

3.         Predchádzajúce všeobecné obchodné a dodacie podmienky sa v celom rozsahu nahrádzajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami s platnosťou odo dňa 01.09.2017.

 

                                                           VSK PRO - ZEO s. r. o.

                                  

                                                                                  Ing. Eduard Hudy, konateľ

 

                                                                                  Gernot Tauterer, konateľ

 

 

 

Kupujúci :

Súhlasím s uvedenými všeob. obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi kupujúcim a VSK PRO - ZEO s.r.o.

 

Dňa ……………….

 

 

 

podpis ………………………….. pečiatka ……………………………………

© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign