VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

priroda.jpg

ProZeo - PPL

Frakcie: 0-0,3mm; 0,3-1,0mm; 1,0-2,5mm; 2,5-5,0mm; 4,0-8,0 mm
registrovaná pomocná pôdna látka

Typ  hnojiva: netypizované
Číslo rozhodnutia ÚKSUP Bratislava o registrácii:

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku - Zeolit je prírodná hornina, ktorej podstatnou súčasťou je kryštalický hydratovaný alumosilikát alkalických  kovov a kovov alkalických zemín nazývaný klinoptilolit.

Klinoptilolit ProZeo PPL je produkt, ktorý sa vyznačuje jedinečnou kryštalickou štruktúrou s pórmi,  dutinami a kanálikmi, z ktorej vyplývajú  jeho   špecifické vlastnosti : vysoká iónová výmena a selektivita, reverzibilná hydratácia a dehydratácia, vysoká sorbčná schopnosť, katalytické vlastnosti, odolnosť voči agresívnym médiám.

Kvalita podľa PTN 01/2009:

Obsah rizikových látok (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni) neprekračuje limity platné pre pôdne pomocné látky v SR podľa Vyhlášky MP SR č.  26/2001

Účel použitia zeolitu:
Klinoptilolit ProZeo PPL  aplikovaný do pôdy

 • reguluje vodný režim v pôde v zimnom aj vegetačnom období
 • viaže živiny, ktoré potom postupne uvoľňuje pre potreby rastlín
 • umožňuje lepšie využitie hnojív, znížiť dávky priemyselných hnojív, čo je výhodné v oblastiach s vysokými zrážkami
 • zlepšuje bilanciu dusíka v pôde, znižuje únik dusíka vyplavovaním do spodných vôd /šetrí životné prostredie/
 • adsorbuje z pôdy škodliviny / As, Cd, Pb/-fixuje ich do svojej mriežky
 • upravuje pH pôdy ( zeolit: pH = 6,8 – 7,2 )
 • zlepšuje sorbčnú kapacitu piesčitých ľahkých pôd
 • zlepšuje pôdnu štruktúru, skypruje ťažké pôdy, zlepšuje ich prevzdušnenosť
 • priaznivo vplýva na rast a vývoj plodín, na výšku i kvalitu úrod

Návod na použitie a dávkovanie :

pre ľahké piesčité pôdy s malou sorbčnou kapacitou je  vhodný zeolit  Klinoptilolit ProZeo PPL frakcií 0-0,3 mm a 0,3-1,0 mm.

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

pre ťažké ílovité pôdy sú vhodné frakcie ProZeo PPL   0,3-1,0  a 1,0-2,5 mm

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

Pri prepočte dávky na kg.ha-1 je treba uvedené dávky násobiť koeficientom 10

pre hydroponické pestovanie rastlín sú vhodné  frakcie ProZeo PPL  1-2,5,    2,5-5  a 4-8 mm. Potrebné živiny sú dodávané roztokom hnojiva.

pri výsadbe stromčekov je vhodný ProZeo PPL  frakcií 0-0,3; 0,3-1,0 ;1,0-2,5 mm

 • do vykopanej jamy nasypte cca 500 g zeolitu a prikryte 10 cm vrstvou zeminy tak,  aby korene neboli v styku  so zeolitom. Po zasadení výdatne polejte.  

Podobný postup je:

 • pri výsadbe priesad  (dávka ProZeo PPL  cca 50 g)
 • pri zakoreňovaní hrozna a bobuľovín (dávka  cca 100 g)

pre pestovanie zeleniny je vhodný zeolit ProZeo PPL frakcií 0-0,3; 0,3-1,0 ;1,0-2,5 mm

 • do vysievacieho jarku nasypte cca 1 cm vrstvu zeolitu, prikryte zeminou a zasejte semeno.
 • Po zasiatí výdatne polejte.

pre pestovanie kvetov v kvetináčoch  je vhodný zeolit  ProZeo PPL frakcií  0,3-1,0; 1,0-2,5; 2,5-5,0 mm

 • pri presádzaní kvetov odporúčame zeolit zapracovať priamo do zeminy v pomere 1:3,  
 • použiť  ako  drenážnu vrstvu na dno kvetináča  (2-3 cm súvislá vrstva )
 • ako dekoračný materiál na estetické „maskovanie“ zeminy v kvetináčoch.

Balenie:

 • 25 kg pap. vrecia
 • 1000 kg BIG BAG
 • Voľne ložený
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign