VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img39.jpg img42.jpg

ProSorb

ProSorb je chemicky odolný, inertný materiál z prírodného alumosilikátu- klinoptilolitu  a je  určený pre zachytávanie a zber priemyselných kvapalín ako sú kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá a ich roztokov z pevných  povrchov. ProSorb vďaka vysokej sorpčnej schopnosti je vhodný na použitie v priemysle, pri likvidácií ropných havárií, v poľnohospodárstve a lesníctve, pri úniku nebezpečných chemických látok, pri riešení krízových situácií. ProSorb má chemickú odolnosť voči  vode, vodným roztokom anorganických solí, alkálií a kyselín (okrem HF), organickým kvapalinám.

ProSorb  nie je vhodný na  aplikácie  pre kyselinu fluorovodíkovú (HF) a peroxid vodíka  (H2O2). ProSorb nie je vhodný pre sorbciu z vodnej hladiny. ProSorb je netoxický, zdravotne nezávadný. Adsorbenty nemenia toxicitu ani  agresivitu  naabsorbovaných látok.

Prednosti:

  • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
  • vysoká sorbčná schopnosť
  • maximálna chemická stabilita a schopnosť udržať sorbovanú látku
  • likvidácia  je bežným spôsobom podľa povahy sorbovanej látky

ProSorb je dodávaný v dvoch zrnitostiach:

  • ProSorb I. ( 0,3 - 0,6 mm ) – pre bežné vyčistenie znečisteného povrchu
  • ProSorb II. ( 0 - 0,3 mm ) – pre konečné dočistenie znečistenej plochy

Výrobok je zaradený Ministerstvom vnútra  SR ,  Prezídium Hasičského a záchranného zboru pre používanie v Hasičskom a záchrannom zbore.

Identifikačné číslo: 1/PRO/2008
K č. spisu: PHZ-2910/2007

Balenie:

  • 25 kg papierové vrecia
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign